Якість електроенергії

Увага! Інформація на цій сторінці можливо застаріла.
Згідно п.12 Кодексу систем розподілу ПКЕЕ, ПКЕЕН втратили чинність з 14.03.2018. 

Якщо електроенергія не відповідає показникам ГОСТ (ДСТУ) і ПКЕЕН 
Ці ж документи регламентують порядок виміру електроенергії

Що таке якість електричної енергії

Регламентується Кодексом системи розподілу 
Додаткова інформація тут інформації від НКРЕКП
Деякі організацїї (наприклад енергонагляд) використовують для вимірювання якості старий (але все ще діючий) ГОСТ 13109-97
Але обленерго з 14.03.2018 має керуватися Кодексом системи розподілу

Енергія неякісна якщо:


Протягом семи днів. Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги.
З одним нюансом. Виміри групуються по 10 хвилин, і в межах тих 10-ти хвилин береться усереднене значення. (див Згідно ДСТУ EN 50160:2014 в низу сторінки).

Що робити якщо електроенергія неякіснна?


Кодекс системи розподілу і неякісна електроенергія

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (далі – ДСТУ EN 50160:2014).

2. Вимоги щодо якості надання послуг з передачі електричної енергії
2.4. Повільні зміни напруги на межі балансової належності передавальної мережі та розподільних мереж або мереж споживачів приєднаних до передавальної мережі (тривалістю більше хвилини) не повинні перевищувати 10 % від номінального або погодженого значення напруги протягом 100 % часу інтервалу в 7 днів. Значення напруги більші та менші номінального або погодженого значення напруги усереднюють в інтервалі 10 хвилин згідно з ДСТУ IEC «Електромагнітна сумісність. Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії».

Згідно ДСТУ EN 50160:2014

4.2.2.2 Метод випробування
За нормальних робочих умов,
— протягом кожного тижневого періоду 95 % середньоквадратичних значень напруги електропостачання, які усереднені на 10-ти хвилинному проміжку, мають бути в межах U, ± 10 %; і
усі середньоквадратичні значення напруги електропостачання, усереднені на 10-ти хвилинному проміжку, мають бути в межах U + 10 % /- 15 %. 

Витяг з діючого ГОСТ 13109-97 про якість електроенергії 

ГОСТ 13109-97 ніхто не відміняв, але обленерго і користувачі мають користуватися новішим ДСТУ EN 50160:2014
ГОСТ 13109-97
Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная.
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
п.5.2 ГОСТу вводить нормально допустимі (5% від номіналу) та гранично допустимі (10% від номіналу) відхилення.
5.2 Отклонение напряжения
   Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
  - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения Uу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +/-5 и +/-10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
  - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.
  Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
п.6.1 ГОСТу вводить мінімальний інтервал вимірювань у 24 год.
6.1 Для определения соответствия значений измеряемых показателей КЭ нормам настоящего стандарта, за исключением длительности провала напряжения, импульсного напряжения, коэффициента временного перенапряжения, устанавливается минимальный интервал времени измерений, равный 24 ч, соответствующий расчетному периоду по 5.1.
п.6.2 ГОСТу вимагає, щоб на протязі 24 год ні один вимір не виходив за гранично допустиме відхилення, а 95% вимірів знаходилися у межах нормально допустимого відхилення.
   6.2 Наибольшие значения размаха изменения напряжения и дозы фликера, определяемые в течение минимального интервала времени измерений по 6.1, не должны превышать предельно допускаемых
значений, установленных в 5.3.
   Наибольшие значения: коэффициента искажения синусоидальности напряжения, коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения, коэффициента несимметрии напряжений по обратной
последовательности и коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, определяемые в течение минимального интервала времени измерений по 6.1, должны не превышать предельно допустимых значений, установленных в 5.4 - 5.5 соответственно, а значения тех же показателей КЭ, определяемые с вероятностью 95% за тот же период измерений, должны не превышать нормально
допустимых значений, установленных в 5.4 - 5.5 соответственно.
   Наибольшие и наименьшие значения установившегося отклонения напряжения и отклонения частоты, определяемые с учетом знака в течение расчетного периода времени по 6.1, должны находиться в интервале, ограниченном предельно допустимыми значениями, установленными в 5.2 и 5.6 соответственно, а верхнее и нижнее значения этих показателей КЭ, являющиеся границами интервала, в котором с вероятностью 95% находятся измеренные значения показателей КЭ, должны находиться в интервале, ограниченном нормально допустимыми значениями, установленными в 5.2 и 5.6 соответственно.
п.Б.1.4 містить вимоги до частоти вимірів у 1 хв.
Б.1.4 Качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения в точке общего присоединения к электрической сети считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если все измеренные за каждую минуту в течение установленного по пункту 5.1 периода времени (24 ч) значения установившегося отклонения напряжения находятся в интервале, ограниченном предельно допустимыми значениями, а не менее 95% измеренных за тот же период времени значений установившегося отклонения
напряжения находится в интервале, ограниченном нормально допустимыми значениями. 
   Допускается определять соответствие нормам стандарта по суммарной продолжительности времени выхода за нормально и предельно допустимые пределы. Качество электрической энергии по
установившемуся отклонению напряжения считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5% от установленного периода времени, т.е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения - 0% от этого периода времени.

Витяг з діючого ГОСТ 13109-97 про якість електроенергії

ГОСТ 13109-97
Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная.
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
п.5.2 ГОСТу вводить нормально допустимі (5% від номіналу) та гранично допустимі (10% від номіналу) відхилення.
5.2 Отклонение напряжения
   Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
  - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения Uу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +/-5 и +/-10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
  - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.
  Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
п.6.1 ГОСТу вводить мінімальний інтервал вимірювань у 24 год.
6.1 Для определения соответствия значений измеряемых показателей КЭ нормам настоящего стандарта, за исключением длительности провала напряжения, импульсного напряжения, коэффициента временного перенапряжения, устанавливается минимальный интервал времени измерений, равный 24 ч, соответствующий расчетному периоду по 5.1.
п.6.2 ГОСТу вимагає, щоб на протязі 24 год ні один вимір не виходив за гранично допустиме відхилення, а 95% вимірів знаходилися у межах нормально допустимого відхилення.
   6.2 Наибольшие значения размаха изменения напряжения и дозы фликера, определяемые в течение минимального интервала времени измерений по 6.1, не должны превышать предельно допускаемых
значений, установленных в 5.3.
   Наибольшие значения: коэффициента искажения синусоидальности напряжения, коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения, коэффициента несимметрии напряжений по обратной
последовательности и коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, определяемые в течение минимального интервала времени измерений по 6.1, должны не превышать предельно допустимых значений, установленных в 5.4 - 5.5 соответственно, а значения тех же показателей КЭ, определяемые с вероятностью 95% за тот же период измерений, должны не превышать нормально
допустимых значений, установленных в 5.4 - 5.5 соответственно.
   Наибольшие и наименьшие значения установившегося отклонения напряжения и отклонения частоты, определяемые с учетом знака в течение расчетного периода времени по 6.1, должны находиться в интервале, ограниченном предельно допустимыми значениями, установленными в 5.2 и 5.6 соответственно, а верхнее и нижнее значения этих показателей КЭ, являющиеся границами интервала, в котором с вероятностью 95% находятся измеренные значения показателей КЭ, должны находиться в интервале, ограниченном нормально допустимыми значениями, установленными в 5.2 и 5.6 соответственно.
п.Б.1.4 містить вимоги до частоти вимірів у 1 хв.
Б.1.4 Качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения в точке общего присоединения к электрической сети считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если все измеренные за каждую минуту в течение установленного по пункту 5.1 периода времени (24 ч) значения установившегося отклонения напряжения находятся в интервале, ограниченном предельно допустимыми значениями, а не менее 95% измеренных за тот же период времени значений установившегося отклонения
напряжения находится в интервале, ограниченном нормально допустимыми значениями. 
   Допускается определять соответствие нормам стандарта по суммарной продолжительности времени выхода за нормально и предельно допустимые пределы. Качество электрической энергии по
установившемуся отклонению напряжения считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5% от установленного периода времени, т.е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения - 0% от этого периода времени.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser